Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti EPY s. r. o., IČO: 53124383, so sídlom Volgogradská 4938/23, 036 08 Martin, Slovenská republika, zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo: 75003/L
(Ďalej len "predávajúci")

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto obchodné podmienky predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.epyclub.com prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").


1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.epyclub.com (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.


1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.


1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.


1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.


2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.


2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.


2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.


2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).


2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a slovenskom republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke, s tým že kupujúcemu zašle aj stručnú sumarizáciu objednávky (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, nejasnosť objednávky) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím objednávky, ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, popr. dodatočným potvrdením pozri bod 3.5. zhora.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu (popr. Od objednávky odstúpiť a kúpnu zmluvu tak zrušiť), a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.9. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený jednostranne zrušiť už potvrdenú objednávku, ak nebude možné túto vybaviť do 7 dní od potvrdenia objednávky. Pred potvrdením objednávky je oprávnená od objednávky odstúpiť ktorákoľvek zmluvná strana a to bez udania dôvodu. V prípade, že už predávajúci obdržal platbu od kupujúceho, je predávajúci povinný túto platbu vrátiť na bankový účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť aj prostriedky na diaľku, tj. Prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

4. CENY, MOŽNOSTI PLATBY A DOPRAVA


4.1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v EUR alebo v CZK nasledujúcimi spôsobmi:
- online platba kartou / GoPay,
- v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku (platba pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke),

4.2. Kupujúci môže voliť medzi týmito spôsobmi dodania:
- osobné odber na výdajné adrese predávajúceho: 29. Augusta 2, 036 01 Martin, Slovenská republika,
- osobný odber v pobočkách spoločnosti Zásielkovňa (SR aj ČR)
- doprava kuriérom prostredníctvom zásielkovej spoločnosti GLS (iba SR).

4.3. Ceny dopravného:
- objednávky v hodnote nad 100 EUR / 2600 CZK majú dopravu zadarmo
- poštovné na Slovensko prostredníctvom GLS a Zásilkovne do 100 EUR vrátane: 4 EUR + 1 EUR dobierka
- poštovné do Českej republiky prostredníctvom Zásielkovne do 2600 CZK vrátane: 100 CZK + 25 CZK dobierka

4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný u tohto spôsobu dodať objednaný tovar pred riadnym a úplným uhradením celej kúpnej ceny, vr. príp. dopravy.

4.7. Predávajúci následne dodá kupujúcemu zásielku. Daňový doklad bude priložený k zásielke alebo zaslaný kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.

4.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.9. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.10. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

4.12. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho na základe dodacích podmienok konkrétneho dopravcu.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


5.1. Kupujúci má právo v súlade s ust. § 7 a nasl. zák č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

5.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na e-mailovú adresu hello@epyclub.com.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

5.4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci nesie v takom prípade všetky riziká spojené s prípadným poškodením tovaru či výberom spôsobu dopravy. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci nebude prijímať vrátený tovar z titulu odstúpenia na dobierku.

5.5. Adresa pre vrátenie tovaru je: EPY s. r. o., Volgogradská 4938/23, 036 08 Martin, Slovenská republika

5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa týchto obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti pri vrátení tovaru kupujúcim osobne. Predávajúci vracia kupujúcemu cenu tovaru vrátane ceny najlacnejšieho spôsobu dopravy tovaru ku kupujúcemu (zvolil ak kupujúci doručenie na dobierku, cenu dobierky predávajúci nevracia). Cenu dopravy vráteného tovaru späť predávajúcemu hradí vždy kupujúci.

5.7. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, má predávajúci nárok na náhradu škody zodpovedajúcu sume, o ktorú bude musieť ponížiť predajnú cenu takto poškodeného tovaru, ak bude možné vrátiť ho späť do predaja, popr. mu vznikne nárok na náhradu plnej kúpnej ceny tovaru, pokiaľ charakter jeho poškodenia či opotrebenia neumožní ho vrátiť späť do predaja. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8. Pri výmene tovaru z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti, alebo typu sa postupuje ako pri novej objednávky. Zásielka je zaslaná kupujúcemu za cenu prípadného doplatku (ak ide o tovar v rozdielnej cenovej hodnote) + poštovného a balného (poštovné zadarmo je u výmen, kde doplatok prevýši sumu uvedenú v bode 4.3 týchto obchodných podmienok).

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA


6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka).

6.2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov, tj. 2 roky.

6.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

6.4. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6.5. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.6. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese e-mailovej adrese hello@epyclub.com. Po obdržaní e-mailové správy bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohovorí sa s ním na ďalšom postupe pri riešení reklamácie. Reklamovaný tovar kupujúci po dohode následne zašle na adresu kancelárie predávajúceho: EPY s. r. o., Volgogradská 4938/23, 036 08 Martin, Slovenská republika.

 

7. DORUČOVANIE


7.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa), ak nie je v týchto obchodných podmienkach alebo kúpnej zmluve stanovené inak. Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

7.2. Správa je doručená:
- v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom a majú len informatívny charakter. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných kupujúcich predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.5. Ponuka produktov môže byť kedykoľvek zmenená. Predávajúci vyvinie primerané úsilie, aby zabezpečil aktualizáciu svojich webových stránok. Poskytované informácie a špecifikácie sú však určené len pre informáciu kupujúcich a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Fotografie zverejnené na webových stránkach bývajú obvykle presné, ale môžu mierne skresľovať farbu, tvar i veľkosť.

8.6. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi sovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

8.7. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu umiestneného na webovej stránke.

 


10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

 

10.1. Kupujúci súhlasí v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu umiestneného na webovej stránke.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. POSTUP PRE RIEŠENIE SPOROV A SŤAŽNOSTÍ

 

11.1. Predávajúci odporúča kupujúcim, aby všetky sťažnosti zasielali e-mailom na adresu hello@epyclub.com. V prípade, že sa nepodarí sťažnosť vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia ústredňou inšpektor, Odbor pre Medzinárodné Vzťahy a alternatívne Riešenie spotrebiteľských spórovým, Bajkalská 21 / A , pp 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

11.2. Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 44 / a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).


Tieto obchodné podmienky sú platné od 04. 04. 2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz