GDPR

Obchodná spoločnosť EPY s. r. o., IČO: 53124383, so sídlom Volgogradská 4938/23, 036 08 Martin, Slovenská republika (ďalej len "Správca"), v rámci svojej činnosti spravuje a spracováva osobné údaje svojich zákazníkov. Tieto zásady spracovanie osobných údajov (ďalej len "Zásady") informujú dotknuté osoby o okolnostiach spracovaní ich osobných údajov a o právach, ktoré vo vzťahu k tomuto spracovaniu majú.


1. Účely spracovania osobných údajov


Správca vykonáva spracovanie osobných údajov za účelom:

- Poskytnutie plnenia zákazníkom v súlade s kúpnou zmluvou (kontaktovanie zákazníkov a doručovanie tovaru);
- Zasielanie obchodných oznámení a za účely marketingovými a reklamnými, pokiaľ mu pre tieto účely udelil subjekt údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
- Zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu Správca, ktorým je priamy marketing, v súlade s platným právnym poriadkom (hlavne. čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58 / ES a zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode).


2. Rozsah osobných údajov


Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracováva, sa líši s ohľadom na účel, za akým spracovanie vykonáva.

- Za účelom plnenia poskytovaného v súlade s kúpnou zmluvou spracováva Správca osobné údaje, ktoré sú na tieto účely nevyhnutné a síce: meno, priezvisko, e-mailová a doručovacia adresa, telefón popr. názov firmy.
- Za účelom zasielania obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu Správca a / alebo zasielanie obchodných oznámení a za účely marketingovými a reklamnými na základe udeleného súhlasu dotknutej spracováva Správca nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa popr. ďalšie údaje, ktoré mu budú zákazníkom poskytnuté.
- V súvislosti s pohybom zákazníkov na webových stránkach spracováva Správca napr. Aj údaje o IP adrese, času a dobe pohybu na stránkach, miestu krajine pod.

3. DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Subjekt údajov poskytuje Správcovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Neposkytnutie osobných údajov však môže ovplyvniť spôsobilosť Správca poskytnúť subjektu údajov služby, ktoré sú založené na nevyhnutné znalosti informácií o dotknutej osobe, vrátane osobných údajov.

 

4. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Pre účel riadneho plnenia zmluvy spracováva Správca na čas nevyhnutný na toto plnenie. V prípade, že má subjekt údajov zaregistrovaný svoj užívateľský účet, spracováva Správca údaje súvisiace s používateľským účtom po dobu, po ktorú je tento účet aktívny.

Pre účel zasielanie obchodných oznámení a na účely marketingové a reklamné spracováva Správca osobné údaje po dobu nevyhnutne dlhú a primeranú tieto účely, najdlhšie však do odvolania súhlasu.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, má subjekt údajov kedykoľvek možnosť svoj súhlas so spracovaním odvolať, a to zaslaním elektronickej správy na adresu hello@epyclub.com alebo prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený v obchodnom oznámení. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva Správca na základe iného právneho titulu, hlavne. Za účelom plnenia kúpnej zmluvy, poskytovania služby alebo spracovanie, ktoré bolo založené na súhlase do okamihu jeho odvolanie.

 

5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


5.1. Osobné údaje Správca s nikým nezdieľa a neposkytuje ich žiadnym tretím osobám. Príjemcovia osobných údajov môžu byť len spracovatelia Správca, ktorí pre Správca osobné údaje spracúvajú na účely uvedené vyššie.

5.2. Spracovatelia osobných údajov:

- Dopravné spoločnosti: Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942
- Shoptet, a.s. - Internetový obchod www.epyclub.com je prevádzkovaný na platforme spoločnosti Shoptet, a.s., IČO: 28935675
- Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA - spoločnosť prevádzkujúca e-mailingový nástroj

Spôsob spracovania osobných údajov

Správca a prípadne jeho spracovatelia osobné údaje spracovávajú manuálne (v elektronickej podobe) a elektronicky automatizovanými prostriedkami.

 

6. Google Analytics a FB pixel


6.1. Google Analytics

Webová stránka využíva Google Analytics, službu pre webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google (Universal) Analytics využíva "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ho používatelia využívajú. Správca bude využívať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky a na zostavovanie prehľadov aktivity na webovej stránke. IP adresa odovzdaná do vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nie je zlúčená s inými dátami Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom vhodných nastavení prehliadača, upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google vo zhromažďovanie dát generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším využitím webu (vrátane IP adresy) a v ich spracovanie - stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

Využívame službu Google Analytics vrátane funkcií služby Universal Analytics. Táto služba umožňuje Správcovi analyzovať aktivity na webových stránkach naprieč zariadeniami (napr. Pre prístup cez notebook a neskôr cez tablet). Túto možnosť dáva Správcovi pseudonymné priraďovanie užívateľského ID užívateľmi. K tomuto priradenie dochádza napríklad vtedy, keď si zaregistrujete zákaznícky účet alebo sa k nemu prihlásite. Pre neregistrovaných užívateľov je použité anonymné ID. Žiadne osobné údaje nebudú odovzdané spoločnosti Google. Správca vykonáva len doplnenie relácie u registrovaných a neregistrovaných relácií, ak títo používatelia neodvolali svoj súhlas s týmito krokmi prostredníctvom doplnku prehliadača či kliknutím na odkaz pre odhlásenie zo služby Google Analytics, alebo v prípade, že takéto zlučovanie je povolené platnými zákonmi a predpismi.

6.2 Facebook Custom Audience Pixel

Využívame plugin "Custom Audiences Pixel" od spoločnosti Facebook Inc so sídlom na adrese 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len "Facebook"), s ktorého pomocou zobrazujeme návštevníkom nášho webu reklamy založené na záujmoch, keď sa pohybujú na Facebooku. Implementovali sme tzv. Meracie pixel od Facebooku na náš web, čo vytvára priame spojenie so servermi Facebooku, keď navštívite náš web. Tieto informácie o návšteve sa odovzdávajú na server Facebooku a potom ich Facebook priradí k vášmu osobnému. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a využívaní dát zo strany Facebooku a o právach a možnostiach voľby z hľadiska ochrany súkromia nájdete v zásadách Facebooku pre ochranu súkromia na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/

 

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY


Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Správca potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

- účely spracovania;
- kategórie dotknutých osobných údajov;
- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
- plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
- existencia práva požadovať od Správca opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovania;
- právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
- všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov.

Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať od Správca kópiu spracúvaných osobných údajov, ak nebudú tým nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Za ďalšie kópie na žiadosť dotknutej osoby môže Správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak subjekt údajov podáva žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

b) Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

c) Právo na vymazanie (právo "byť zabudnutý")

Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného týkajú dotknutej osoby a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
- subjekt údajov odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
- subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
- osobné údaje boli spracované nezákonne;
- osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky;
- osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa.

d) Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

- subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
- spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu Správca bránil, a to v prípade, že:

- spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy s dotknutou osobou; a súčasne
- spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané Správcom priamo inému správcovi, ak je to technicky možné. Právom na prenosnosť osobných údajov nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb

f) Právo vzniesť námietku

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie (tj. Akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití k hodnoteniu niektorých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby), pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Ak subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

g) Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia, vr. profilovanie

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie (tj. Akejkoľvek forme automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použitia na hodnotenie niektorých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby), ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa neuplatňuje, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Správcom alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby; v týchto prípadoch však má dotknutá osoba právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia zo strany Správcu, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť automatizované rozhodnutia.

h) Právo sťažovať u dozorného úradu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov Správcom u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných udajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kontaktný e-mail správcu: hello@epyclub.com

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz